جهت ثبت درخواست استخدام فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

فرم درخواست استخدام در آران ماشین توس

اطلاعات شخصی

به صورت روز-ماه-سال وارد نماید: مثال 1-1-1370

حداکثر سایز 300KB / فایل های png, gif, jpg, jpeg مجاز می باشد

اطلاعات محل سکونت
سوابق شغلی

(بازار، موسسه، شرکت) هر مورد را در یک خط وارد نموده و enter بزنید.

آیا هیچ یک از بستگان نسبی یا سببی شما در این شرکت شاغل می باشند

آیا تا کنون برای استخدام به این شرکت و یا شرکت های وابسته مراجعه نموده اید؟

اگر معرف دارید

اگر سابقه کیفری دارید دلیل و مدت آن را در این قسمت وارد نمایید

اینجانب درستی اطلاعات فوق را گواهی نموده و موافقت می نمایم که شرکت بوسیله نماینده ی خود صحت مندرجات مزبور را تحقیق نموده و در صورت نادرستی در هر قسمت آن به خدمت اینجانب خاتمه دهد.

لطفا صبر کنید